Registrace/Přihlášení | Fórum

Mapa stránek

Vytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku Elearning SSC > Základní informace > Licenční právo - odborná literatura a zdroje |

Licenční právo - odborná literatura a zdroje

Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovace k 1. dubnu 2013 - http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=130~2F2002&part=&name=&rpp=15#seznam

Nařízení vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací k 1. lednu 2010 - http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=397~2F2009&part=&name=&rpp=15#seznam

Zákon č. 319/2006 Sb., o opatření ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory k 1. lednu 2011 - http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=319~2F2006&part=&name=&rpp=15#seznam

Zákon č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách k 1. lednu 2014 - http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=227~2F2006&part=&name=&rpp=15#seznam

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách k 1. lednu 2014 - http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=137~2F2006&part=&name=&rpp=15#seznam

Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích k 1. lednu 2013 - http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=341~2F2005&part=&name=&rpp=15#seznam

Vyhláška č. 207/2005 Sb., o formě a obsahu plnění informační povinnosti k poskytnuté veřejné podpoře k 1. srpnu 2012 zrušena

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád k 1. lednu 2014 - http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=500~2F2004&part=&name=&rpp=15#seznam

Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory k 1. srpnu 2012 - http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=215~2F2004&part=&name=&rpp=15#seznam

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole k 1. květnu 2014 - http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=320~2F2001&part=&name=&rpp=15#seznam

Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže k 1. prosinci 2012 - http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=143~2F2001&part=&name=&rpp=15#seznam

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy k 1. květnu 2014 - http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=365~2F2000&part=&name=&rpp=15#seznam

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů k 1. lednu 2014 - http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=250~2F2000&part=&name=&rpp=15#seznam

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích k 1. lednu 2014 - http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=219~2F2000&part=&name=&rpp=15#seznam

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech k 1. lednu 2014 - http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=218~2F2000&part=&name=&rpp=15#seznam

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů k 1. květnu 2014 - http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=101~2F2000&part=&name=&rpp=15#seznam

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách k 1. květnu 2014 - http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=111~2F1998&part=&name=&rpp=15#seznam

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů k 1. září 2014 - http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=586~2F1992&part=&name=&rpp=15#seznam

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád k 1. lednu 2014 - http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=280~2F2009&part=&name=&rpp=15#seznam

Zákon č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky k 13. září 2005 - http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=283~2F1992&part=&name=&rpp=15#seznam

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví k 1. lednu 2014 - http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=563~2F1991~20Sb&part=&name=&rpp=15#seznam

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník k 1. lednu 2014 zrušen

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání k 1. lednu 2014 - http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=455~2F1991&part=&name=&rpp=15#seznam

Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR k 1. květnu 2014 - http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=2~2F1969&part=&name=&rpp=15#seznam

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník k 1. lednu 2014 zrušen

Zákon č. 121/2000 Sb. autorský zákon k 7. listopadu 2014 - http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=121~2F2000&part=&name=&rpp=15#seznam

Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích k 1. lednu 2014 - http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=527~2F1990&part=&name=&rpp=15#seznam

Vyhláška č. 550/1990 Sb., o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů k 18. lednu 2002 - http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=550~2F1990&part=&name=&rpp=15#seznam

Zákon č. 173/2002 Sb., o poplatcích za udržování patentů, ochranných osvědčení pro léčiva k 29. září 2005 - http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=173~2F2002&part=&name=&rpp=15#seznam

Zákon č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích a o změně zákona o ochraně průmyslového vlastnictví k 1. červenci 2010 - http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=417~2F2004&part=&name=&rpp=15#seznam

Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech k 1. lednu 2014 - http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=478~2F1992&part=&name=&rpp=15#seznam

Zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků k 1. lednu 2014 - http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=529~2F1991&part=&name=&rpp=15#seznam

Zákon č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů k 1. října 2000 - http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=206~2F2000&part=&name=&rpp=15#seznam

Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů k 1. lednu 2014 - http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=207~2F2000&part=&name=&rpp=15#seznam

Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám k 1. lednu 2014 - http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=408~2F2000&part=&name=&rpp=15#seznam

Zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a o změně zákona o ochraně spotřebitele k 1. září 2011 - http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=452~2F2001&part=&name=&rpp=15#seznam

Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách k 1. lednu 2014 - http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=441~2F2003&part=&name=&rpp=15#seznam

Zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví k 1. lednu 2008 - http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=221~2F2006&part=&name=&rpp=15#seznam

Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů k 1. lednu 2014 zrušen

Zákon č. 273/1993 Sb., o podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl k 1. lednu 2013 http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=273~2F1993&part=&name=&rpp=15#seznam

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) k 1. lednu 2014 - http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=90~2F2012&part=&name=&rpp=15#seznam

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník k 1. lednu 2014 - http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=89~2F2012&part=&name=&rpp=15#seznam

 

CHALOUPKOVÁ H., HOLÝ, P.: Autorský zákon. Komentář, 4. vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, ISBN 978-80-7400-432-2

TELEC Ivo: Pojmové znaky duševního vlastnictví, Praha: C. H. Beck, 2012, ISBN 978-80-7400-425-4

HORÁČEK R. a kol.: Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Komentář, 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2008, ISBN 978-80-7400-058-4

TŮMA P.: Smluvní licence v autorském právu, Praha: C. H. Beck, 2007, ISBN 978-80-7179-573-5

HORÁČEK R. a kol.: Práva k průmyslovému vlastnictví, 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2011, ISBN 978-80-7400-417-9

ÚZ – 967 Autorské právo, průmyslová práva, Ostrava: Sagit, 2013, ISBN 978-80-7208-992-5

KOUKAL, P.: Právní ochrana designu – průmyslové vzory, autorská díla, Praha: Wolters Kluwer, 2012, ISBN 978-80-7357-886-2

KOUKAL, P.: Autorská práva a práva související v daňových souvislostech, Praha: Anag, 2011, ISBN 978-80-7263-687-7

PIPKOVÁ, H.: Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství, Praha: ASPI, 2007, ISBN 978-80-7357-265-5

ŠTENGLOVÁ, Ivana a kol.: Obchodní zákoník: komentář, 13. vydání, Praha: C. H. Beck, 2010, ISBN 978-80-7400-354-7

ŠTENGLOVÁ, Ivana: Smlouva o dílo, Praha: C. H. Beck, 2010, ISBN 978-80-7400-311-0


© BrusTech technologies 2019